Legitymacje, świadectwa – duplikaty

Dla ucznia-info

Legitymacje, świadectwa – duplikaty

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw szkolnych w Zespole Edukacyjnym nr 6 w Zielonej Górze

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, art. 26 pkt 3 „Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranica pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności” (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z poźn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, z poźn. zm )

LEGITYMACJE SZKOLNE – DUPLIKATY

Pierwsza legitymacja szkolna wydawana jest nieodpłatnie.

Opłat nie pobiera się za sprostowanie w legitymacji szkolnej (zmiana adresu lub nazwiska).

Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży.

Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej:

 • pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej,
 • podpisane aktualne zdjęcie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w wysokości 9,00zł,
 • termin wydania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni.

ŚWIADECTWA SZKOLNE – DUPLIKATY

W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzic (prawny opiekun) ucznia bądź pełnoletni absolwent mogą występować do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

Zasady wydawania duplikatu świadectwa:

 • pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem roku ukończenia szkoły / klasy,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie duplikatu świadectwa w wysokości 26,00zł,
 • termin wydania duplikatu świadectwa do 14 dni.

Wnioski o wydanie duplikatu świadectwa bądź legitymacji szkolnej dostępne są do pobrania:

 • w sekretariacie szkoły
 • poniżej na stronie internetowej

Opłaty za wydanie duplikatu należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miast Zielona Góra: numer konta: PKO BP Zielona Góra 41 1020 5402 0000 0502 0112 0591

w tytule należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • dopisać: duplikat świadectwa lub duplikat legitymacji szkolnej.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego