Zespół Edukacyjny nr 6

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie sięga 1945 roku. Najnowsze dzieje rozpoczynają się 1 stycznia 1992 roku,  kiedy to Rada Gminy Zielona Góra przejęła prowadzenie szkolnictwa na terenie gminy. Podjęto wtedy decyzję o budowie nowej szkoły, która skupiałaby dzieci z dwóch środowisk: Przylepu i Łężycy.

W dniu 2 października 1993r. został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowego obiektu i rozpoczęły się prace budowlane. Dyrektorem szkoły w Przylepie była Lucyna Dąbrowska, a kierownikiem filii w Łężycy Krystyna Chmielarczyk. Obie szkoły funkcjonowały wtedy w starych, poniemieckich budynkach, w których dzieci uczyły sie w ciasnych klasach, a w przypadku szkoły w Przylepie - na zmiany. Jednak w obu szkołach z roku na rok podnosił sie poziom organizacyjny. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został Tadeusz Piotrowski. Prace budowlane i wykończeniowe trwały 4 lata. Z dniem 31 sierpnia 1997 r. została zlikwidowana szkoła w Łężycy, a już 1 września odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 1997/1998. Nowa szkoła była ośmioklasową placówką oświatową, w której uczyły się dzieci w dwóch etapach edukacyjnych: klasy I - III i IV - VIII oraz funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne. Dyrektorem szkoły była Krystyna Chmielarczyk, a wicedyrektorem Barbara Triczka.

W chwili wejścia w życie reformy oświatowej (1999r.), w części budynku szkoły została zorganizowane Publiczne Gimnazjum, w którym naukę kontynuowali absolwenci klas szóstych. W tym też roku funkcjonwały dwie klasy ósme. Od roku szkolnego 2001/2002 placówka kształciła uczniów klas 0 - VI.

W roku szkolnym 2003/2004 nastąpiła zmiana dyrektora szkoły. Został nim Waldemar Dejnega, zaś wicedyrektorem Mirosława Zdanowicz. Placówka kontynuuje tradycje szkoły z lat poprzednich, rozwijając jednocześnie ofertę edukacyjną dla swoich uczniów. Wprowadzono nauczanie drugiego języka zachodnioeuropejskiego oraz informatykę. Języki obce i informatyka zostały objęte nauczaniem już od klasy pierwszej.

Dziś Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Przylepie jest nowoczesną szkołą, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców. Rozwija zainteresowania uczniów, kształci ich zdolności. Współpracuje z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka. Rolę opiekuńczą i wychowawczą spełnia poprzez szereg celowcyh działań. Do szkoły w Przylepie uczęszczają uczniowie spoza terenu, co świadczy o wysokim poziomie tej placówki.

Publiszna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Przylepie na dzień 24 czerwca 2005 r. liczyła 314 uczniów skupionych w 14 oddziałach. W szkole zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w tym 7 w niepełnym wymiarze godzin pracy. Wielu spośród zatrudnionych nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów i kwalifikacje spcejalistyczne (oligofrenopedagogika, socjoterapia). Wśród nauczycieli jest 6 osób legitumujących się stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego, 12 mianowanego, 10 kontraktowego.

W szkole jest 10 sal lekcyjnych,  pracownia komputerowa,  sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki, logopedy i pedagoga szkolnego. Niektóre sale lekcyjne posiadają zaplecza. Szkoła posiada duże, obszerne korytarze, na których dzieci spędzają przerwy. Baza dydaktyczna z roku na rok jest udoskonalana.  Oferta edukacyjna skierowana do dzieci i ich rodziców przyczynia się do tego, że powiększa się liczba uczniów. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy Zielona Góra, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty. Współpraca szkoły z organami jest bardzo dobra i przebiega w przyjaznej atmosferze.

W szkole funkcjonuje Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, który reprezentuje interesy uczniów, dba o ich prawa i obowiązki, organizuje  wiele ciekawych imprez szkolnych, uczestniczy we współpracy ze szkołami niemieckimi.

Szkoła w Przylepie śledzi losy swoich absolwentów. Wielu z nich to ludzie takich zawodów jak: lekarze, ekonomiści, aktorzy scen lalkowych, inżyniorowie, nauczyciele.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Przylepie jest dynamicznie rozwijającą się placówką. Działalność dydaktyczna nastawiona jest na wszechstronny rozwój  ucznia i jego sukcesy. Udział i wysokie lokaty w prestiżowych konkursach, uczestnictwo w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły na terenie gminy, miasta i powiatu to tylko niektóre formy osiągnięć szkoły. Placówka skupia dzieci z różnych środowisk, niekiedy patologicznych lub zagrożonych patologią. Troską szkoły jest los tych dzieci. Sukcesem jest utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Łężycy. Dużym osiągnięciem jest promocja szkoły w mediach. W ostatnim roku szkolnym w Gazecie Lubuskiej ukazała się dziewięć razy informacja o szkole w Przylepie w postaci artykułów, reportaży ze zdjęciami czy wzmianek. W dniu 19 kwietnia 2005 r. Rada Gminy Zielona Góra nadała szkole imię Jana Brzechwy.

Szkoła jako instytucja publiczna cieszy się dużym zaufaniem. Na bazie tego rozwinięta jest  współpraca ze środowiskiem lokalnym. Pozyskanie sponsorów (nagrody na konkursy, komputery do pracowni, itp.), działalność na rzecz środowiska, idealne kontakty z kościołem, instytucjami, organizacjami - to niektóre formy owocnej współpracy.

W dniu 20 października 2004 r. podpisano umowę o współpracy partnerskiej ze szkołą w Altdöbern. W ramach tej współpracy uczniowie, rodzice i nauczyciele obu szkół mają okazję do spotkań i porównywania systemów oświatowych Polski i Niemiec. Uczniowie spotkali się już kilkakrotnie ze swoimi niemieckimi rówieśnikami, wspólnie bawili się i uczyli, nawiązali przyjaźnie, które podtrzymują poprzez korespondecję w języku niemieckim - służy to jednocześnie podnoszeniu znajomości języka obcego.

W roku 2005 uczniowie klas IV, dzięki dofinansowaniu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, nawiązali współpracę ze swoimi rowieśnikami z Neuzelle. Trzydniowy wyjazd do Niemiec obfitował w wiele wspólnych zabaw, zajęć plastycznych, muzycznych i przyrodniczych.

Od momentu oddania do użytku nowego obiektu, inwestycje dotyczyły lepszego dostosowania pomieszczeń do potrzeb szkoły. W roku 2002 oddany został dodatkowy budynek, w których znalazły się pomieszczenia dwóch klas oraz siedziba filii Gminnej Biblioteki  Publicznej. W 2004 roku, w związku z obietnicą otrzymania wyposażenia pracowni komputerowej ze środków MENiS, przeprowadzona została przebudowa części holu głównego, w wyniku której powstała pracownia na 10 stanowisk uczniowskich, wyposażona w meble ufundowane przez sponsora. W tym samym niemal czasie dostosowano jedno z pomieszczeń na gabinet logopedy szkolnego, powstało pomieszczenie zapewniające prowadzenie zajęć z dziećmi. W okresie ubiegłorocznych wakacji przeprowadzono kompleksowe odnowienie holu głównego szkoły, uczniom w czasie przerw towarzyszą "chmary" barwnych, egzotycznych ptaków, motyli i kwiatów ozdabiających hole. Odnowienia wymagała również salka gimnastyczna, renowacji poddano parkiet, oświetlenie oraz odmalowano sufit i ściany. Jednakże największą inwestycją od czasu oddania szkoły było ukończenie budowy sali gimnastycznej. Od września 2005 r. uczniowoie korzystają z profesjonalnie wyposażonej sali oraz z dodatkowych sal do ćwiczeń korekcyjnych. W planach władz gminnych jest również wybudowanie kompleksu boisk do gier zespołowych oraz obiektów lekkoatletycznych.

W wakacje 2006 roku odnowione zostały pozostałe korytarze, szatnie oraz niektóre sale lekcyjne. Wrzesien 2006 roku, a więc rok szkolny 2006/2007 otworzył nowy rozdział w historii Publicznej Szkoły w Przylepie, otwarta została pierwsza klasa intergracyjna (na drugim poziomie nauczania), z którą pracuje dwójka nauczycieli (wychowawca oraz nauczyciel wspomagający). Rok szkolny 2006/2007 przyniósł rozwój współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami niemieckimi z Altdöbern i Neuzelle. Ważnym wydarzeniem było przystąpienie do projektu "Szkoła Równych Szans",  współfinansowanego przez Eurepejski Fundusz Społeczny, a tekże przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasz projekt zatytułowany:"Mój region moją Małą Ojczyzną", który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, zajął pierwsze miejsce sposród innych projektów nadesłanych z naszego województwa.

Od  września 2007 r. w naszej szkole funkcjonują już 3 klasy integracyjne (klasa I, III i IV).

W roku szkolnym 2011/2012 zaczęła funkcjonować w naszej szkole klasa sportowa o profilu tańca sportowego.Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Go to top