wizja szkoły

Wizja szkoły

Osiągamy ją poprzez:

Kształtowanie i rozwijanie naturalnych predyspozycji, talentów i zdolności uczniów w ramach organizowanych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

Rozbudzanie patriotyzmu, kultywowanie tradycji i czynny udział w wydarzeniach regionu i kraju.

Realizowanie Szkolnego Programu Profilaktyki, ogólnopolskich akcji profilaktycznych oraz wychowywanie do życia w trzeźwości, poszanowania zdrowia i sprawności fizycznej.

Zachęcanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwijania własnych postaw społecznych np. udział w akcjach charytatywnych.

Stwarzanie przyjaznej, rodzinnej atmosfery w szkole.

Angażowanie rodziców do wspólnego i efektywnego uczestnictwa w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci.

Zatrudnianie kompetentnej kadry nauczycieli, podnoszących swoje kwalifikacje i pełniących funkcję wspierającą w wychowaniu, poprzez dawanie przykładu własną postawą – swoim zachowaniem.