Zespół Edukacyjny nr 6

Informacje

 
  • Rada rodziców
  • Świetlica
  • Lubuska Szkoła Europejska

   Lubuska Szkoła Europejska
 • Posiłki i Jadłospis
 • Dziennik elektroniczny
 • Kalendarz roku szkolnego

  Kalendarz roku szkolnego
 • Zajęcia dodatkowe w szkole

  Zajęcia dodatkowe
 • Duplikaty

  Duplikaty

Aktualności

Co Nas Wyróżnia

 
 • Klasa sportowa - koszykówka
 • Jazda konna
 • Klasa sportowa Rock And Roll
 • Samorząd uczniowski
 • Klasy integracyjne
 • Patronat
 • Wymiana zagraniczna
 • "Byle do dzwonka"
 • Wyrównywanie szans

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć

Kartezjusz

Misja szkoły

Najważniejsze dla nas jest odkrywanie możliwości każdego ucznia i właściwe przygotowanie go do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Odkrywa i rozwija możliwości każdego młodego człowieka oraz inspiruje uczniów do działań twórczych i własnego rozwoju.

Przygotowuje do życia i prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w świecie i społeczeństwie.

Kreuje postawy patriotyczne, wychowuje w duchu demokracji.

Promuje model zdrowego stylu życia.

Zapewnia bezpieczeństwo i przyjazne warunki do nauki, poprzez wprowadzanie zrozumiałych zasad, norm i reguł współżycia społecznego w szkole oraz ich konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie.

Współpracuje z rodzicami w procesie rozwoju dziecka.

 

Wizja szkoły

Osiągamy ją poprzez:

Kształtowanie i rozwijanie naturalnych predyspozycji, talentów i zdolności uczniów w ramach organizowanych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

Rozbudzanie patriotyzmu, kultywowanie tradycji i czynny udział w wydarzeniach regionu i kraju.

Realizowanie Szkolnego Programu Profilaktyki, ogólnopolskich akcji profilaktycznych oraz wychowywanie do życia w trzeźwości, poszanowania zdrowia i sprawności fizycznej.

Zachęcanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwijania własnych postaw społecznych np. udział w akcjach charytatywnych.

Stwarzanie przyjaznej, rodzinnej atmosfery w szkole.

Angażowanie rodziców do wspólnego i efektywnego uczestnictwa w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci.

Zatrudnianie kompetentnej kadry nauczycieli, podnoszących swoje kwalifikacje i pełniących funkcję wspierającą w wychowaniu, poprzez dawanie przykładu własną postawą - swoim zachowaniem.

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Początek strony